Svet staršev

Namen oblikovanja sveta staršev je organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na sestanku za starše posameznega oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

-       predlaga nadstandardne programe,

-       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

-       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-       voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

-       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

-       v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu in Pravila delovanja sveta staršev.

 

Predsednik sveta staršev za vrtec je: g. MIHA PEČEČNIK

 

ZAPISNIKI (zadnji zapisnik je dodan, ko je potrjen na naslednji seji)

Seja Sveta staršev, 6. 10. 2022

Korespondenčna seja Sveta staršev, 10. 11. 2022