Program vrtca

V vrtcu pri OŠ Dobrova izvajamo dnevni program v trajanju 9 ur in sicer:

  • dnevni program prvega starostnega obdobja za otroke od 11 meseca do 3. leta 
  • dnevni program drugega starostnega obdobja za otroke od 3. leta do vstopa v šolo.

V vrtcu imamo največ homogenih oddelkov, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto.

Oblikujemo tudi heterogene oddelke, kamor so vključeni otroci od enega leta starosti do treh let ali od treh let do šestih let.

Osnova za načrtovanje dela v vrtcu je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo.

Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki upoštevata razvojno stopnjo, interese otrok in pobude otrok. Pri izvajanju programov omogočata otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Otroci se učijo preko igre in lastne aktivnosti v večjih in manjših skupinah ter tudi individualno.

Igre in dejavnosti potekajo ves čas bivanja otrok v vrtcu. Pozorni smo na organizacijo prostora in izbiro sredstev, na pogoje, ki zagotavljajo otrokovo aktivnost in uravnotežen razvoj na vseh področjih. Pripravljamo in medsebojno povezujemo dejavnosti s področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave, matematike ter jih prepletamo z dnevno rutino.

Ob prihodu in odhodu otrok lahko starši in pedagoški delavci izmenjajo krajše pomembne informacije o počutju otroka. Pomembno je, da gre res za krajše izmenjavanje informacij, saj imajo strokovni delavci medtem v igralnici druge otroke. Poglobljenemu pogovoru o otroku so namenjene redne mesečne pogovorne ure.

Otroci imajo v vrtcu 4 obroke. Za vse otroke je ves dan na razpolago sadje in nesladkan čaj. Pripravljamo tudi dietne obroke po navodilih zdravnika.

DNEVNI RED IN RUTINA

Osnovni namen, ki ga skušamo posebej izpostaviti je, da se otrok počuti varnega, sprejetega in da zaupa naši skupnosti, ki jo imenujemo vrtec. Za to je potrebno vzpostaviti nek ponavljajoči se ritem dogajanja, ki je stalen. Tako otrok ve, kaj sledi določenemu dogodku. To mu omogoča občutek, da obvladuje situacijo in  krepi njegovo zaupanje. Da dosežemo ta pomemben cilj predšolske vzgoje, nam zagotavlja dnevna razporeditev dela, oziroma tako imenovana dnevna rutina.

Dnevni red in dnevna rutina bosta okvirno določena in prilagojena starosti, potrebam otrok in letnemu času. V jutranjih in popoldanskih urah bodo otroci združeni v dežurnih igralnicah. Sledil bo zajtrk, po njem pa različne vodene dejavnosti, ki se bodo prepletale s spontano igro otrok ter z bivanjem zunaj. Vzgojne dejavnosti v času rednega programa bodo podprte s številnimi obogatitvenimi in nadstandardnimi dejavnostmi.  V skladu s prednostnim ciljem se bo kar največ dejavnosti izvajalo na prostem, v naravnem okolju (gozd, travnik) ter na igriščih. Številne dejavnosti bodo podpirale prednostni cilj – gibanje in skrb za zdravje. Sledilo bo kosilo, priprava na počitek. Nato pa še malica in odhod domov.