Otroci s posebnimi potrebami

  V redne oddelke vrtca imamo vključene tudi otroke s posebnimi potrebami, zato tem otrokom posvečamo še posebno skrb. V skladu z veljavno zakonodajo (zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami-ZUOPP), aktivno sodelujemo s starši in strokovnjaki, strokovni delavci vrtca pa smo vključeni v strokovni tim tako na ravni vrtca kot tudi v strokovni tim, ki deluje na medinstitucionalni ravni in zaobjema vse strokovnjake, ki obravnavajo otroka s posebnimi potrebami. Glede na odločbo in strokovno mnenje, ki ju prejme otrok s posebnimi potrebami, z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki izvajamo individualno strokovno pomoč, ki je prilagojena sposobnostim in zmožnostim vsakega otroka. Postopek usmerjanja otroka se lahko začne na zahtevo staršev (oz. zakonitega zastopnika,..), lahko pa predlog za začetek usmerjanja otroka poda tudi vrtec (šola), če meni, da je usmeritev otroka potrebna. Vrtec je dolžan o svoji nameri obvestiti starše otroka.